KOSGEB'den 10 Milyon TL'lik Hibe Desteği

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI


Programın Amacı
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

Programdan Yararlanma Koşulu
Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları gerekir.

Proje başvurusunda, işbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak proje konusu:
  • Orta-yüksek teknoloji alanında ise en az 3,
  • Yüksek teknoloji alanında en az 2,
  • Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1,
İşletmenin projede yer alması yeterlidir.

İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuklarından herhangi birinin proje ortaklarından sadece 1 inde ortaklığı olabilir.

Desteklenecek Proje Konuları
İşletmelerin birbirleriyle ve/veya büyük işletmelerle;
  • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
  • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
  • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
  • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
  • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri,
ve bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

İş Birliği Ortaklık Modelleri
  • İşletici Kuruluş Modeli
Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir.
  • Proje Ortaklığı Modeli
Proje ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

Proje Süresi

En az 12 ay, en fazla 36 aydır. Toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.